Τα Προγράμματα και οι Υπηρεσίες της PARTNERS PR σχεδιάστηκαν για να καλύπτουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Αγοράς.
Η συνεργασία της PPR με τις Επιχειρήσεις προσδιορίζεται από συγκεκριμένους όρους παροχής των υπηρεσιών και διάφανη τιμολογιακή πολιτική. Δύο παράμετροι που στηρίζουν τη σταθερή υποστήριξη του Ετήσιου Επικοινωνιακού Σχεδιασμού, καθώς και των προγραμμάτων αξιολόγησης της επίτευξης των επικοινωνιακών στόχων. 
EVALUATION
PUBLICITY
EXCLUSIVE
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
CRISIS MANAGEMENT
CORPORATE RELATIONS
PUBLIC AFFAIRS - LOBBYING
SPONSORSHIP
MEDIA RELATIONS
EVENT MANAGEMENT
WEB COMMUNICATIONS
PARTNERS PUBLIC RELATIONS
EΡΓA
XOΡHΓIA
ΠEΛATEΣ
YΠHΡEΣIEΣ
AΡXIKH
ΕΤΑΙΡΙΑ  I  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Ι  ΕΔΡΑ  I  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ