Η PARTNERS Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1987 στην Αθήνα. Είναι μία ανεξάρτητη ελληνική εταιρία Δημοσίων Σχέσεων, η οποία παρέχει ολοκληρωμένο συμβουλευτικό έργο με προσανατολισμό στη Στρατηγική Επικοινωνίας και στην Διαμόρφωσης Αντίληψης.Η PARTNERS PR είναι στελεχωμένη από ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων συμβούλων και έχει αναπτύξει αξιόλογο δυναμικό συνεργατών με εύρος γνώσης και αποκλειστικότητα παροχής υπηρεσιών.

Θάνος Ζαφειρόπουλος
Σύμβουλος Διαμόρφωσης Αντίληψης


Κωνσταντίνος
Ζαφειρόπουλος
Μέλος ΔΣ
Image Expert

Ανδρέας
Κρίκης
Διαχειριστική Διοίκηση
Νίκος
Κροντηράς
TV Training Expert

Πέτρος
Ζούνης
Πολιτιστική
Χορηγία
Στρατής Λιβιτσάνος
ΙΤ Manager
PARTNERS PUBLIC RELATIONS
EΡΓA
XOΡHΓIA
ΠEΛATEΣ
YΠHΡEΣIEΣ
AΡXIKH
AΠOΣTOΛH
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
AΡXEΣ
ΣTEΛEXH
ΣYNEΡΓAΣIA
BΡABEIA
EΔΡA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ  I  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Ι  ΕΔΡΑ  I  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ