Η PARTNERS Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1987 στην Αθήνα. Είναι μία ανεξάρτητη ελληνική εταιρία Δημοσίων Σχέσεων, η οποία παρέχει ολοκληρωμένο συμβουλευτικό έργο με προσανατολισμό στη Στρατηγική Επικοινωνίας και στην Διαμόρφωσης Αντίληψης.PARTNERS PUBLIC RELATIONS
EΡΓA
XOΡHΓIA
ΠEΛATEΣ
YΠHΡEΣIEΣ
AΡXIKH
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2014
ΕΤΑΙΡΙΑ  I  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Ι  ΕΔΡΑ  I  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
AΠOΣTOΛH
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
AΡXEΣ
ΣTEΛEXH
ΣYNEΡΓAΣIA
BΡABEIA
EΔΡA
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2016