Η PARTNERS Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1987 στην Αθήνα. Είναι μία ανεξάρτητη ελληνική εταιρία Δημοσίων Σχέσεων, η οποία παρέχει ολοκληρωμένο συμβουλευτικό έργο με προσανατολισμό στη Στρατηγική Επικοινωνίας και στην Διαμόρφωσης Αντίληψης.Η PARTNER PR επενδύει ιδιαίτερα σε αξίες που δημιουργούν δεσμούς και καλλιεργούν τις σχέσεις μεταξύ των πελατών και των συνεργατών μας, μέσα από :
- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
- ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο κύριος σκοπός του έργου της PARTNERS A.E. είναι η σωστή οργάνωση και η λεπτομερειακή υλοποίηση επικοινωνιακών προγραμμάτων, που στοχεύουν στη δημιουργία και την ενδυνάμωση θετικής εικόνας για τις εταιρίες και τα προϊόντα τους.
Η εταιρεία στο πλαίσιο της ποιοτικής προσέγγισης του έργου της αναπτύσσει οργανωμένες ομάδες εξυπηρέτησης πελατών και συνεργάζεται με επιλεγμένους εξωτερικούς συμβούλους από τους χώρους της Επιστήμης, των Γραμμάτων και της Συμβουλευτικής.
Μέσα από τη λειτουργία εξειδικευμένου τμήματος στηρίζεται ο θεσμός της χορηγίας και επιτυγχάνεται σημαντική επένδυση στην ανάπτυξη αξιόλογων έργων ενώ, παράλληλα, προβάλλονται και υποστηρίζονται σημαντικοί μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί.
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της εταιρείας είναι η εφαρμογή μεθόδων μέτρησης και αξιολόγησης του έργου και των προγραμμάτων.
Η αξιολόγηση βασίζεται σε προσυμφωνημένα κριτήρια και δείκτες που πηγάζουν από τους στόχους. Περιλαμβάνει ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων καθώς και τη δημιουργία αναλυτικών εκθέσεων αξιολόγησης και απόδοσης κάθε ενέργειας

PARTNERS PUBLIC RELATIONS
EΡΓA
XOΡHΓIA
ΠEΛATEΣ
YΠHΡEΣIEΣ
AΡXIKH
AΠOΣTOΛH
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
AΡXEΣ
ΣTEΛEXH
ΣYNEΡΓAΣIA
BΡABEIA
EΔΡA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ  I  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Ι  ΕΔΡΑ  I  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ